Thông báo về đồng phục cho các đoàn

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           

                                                                                                               

                                                                                                                                                     Đà Nẵng, ngày 25 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về đồng phục đội tuyển dự thi Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc lần thứ XIX – 2016)

 

        Kính gửi: Các trường Đại học, Cao đẳng và các Học viện

        Tiếp theo thông báo số 1, 2 của Ban Tổ chức cuộc thi Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc lần thứ XIX năm 2016 về thể lệ, nội dung, địa điểm tổ chức cuộc thi... Nay BTC xin trân trọng thông báo về đồng phục các đội tuyển cụ thể như sau:

        Trang phục đội tuyển: Mỗi đội tuyển tự trang phục đồng phục riêng, mặt sau của áo trên có in dòng chữ  "Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XIX - 2016 và mặt trước in biểu tượng lôgô của Trường (nếu có).

        Xin trân trọng thông báo đến các đoàn để cuộc thi được trang trọng!

 

                                                                                                                                                                      BAN TỔ CHỨC