Thành viên Ban tổ chức kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc năm 2016

Trưởng Ban

PGS.TS. Chu Đình Thúy

NGƯT. Lê Công Cơ

Hội Vật Lý

Q.Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân

Phó Ban

GS. TSKH. Vũ Xuân Quang (ĐH Duy Tân)

TS. Phạm Văn Thiều (Hội Vật Lý)

TS. Đặng Văn Cường (ĐH Duy Tân)

 

 

 

Ủy viên

ThS. Nguyễn Phước Thể (ĐH Duy Tân).

ThS. Đặng Ngọc Trung (ĐH Duy Tân).

TS. Lê Văn Khoa Bảo (ĐH Duy Tân).

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu (ĐH Duy Tân).

TS. Hồ Khắc Hiếu (ĐH Duy Tân).

TS. Phan Văn Nhâm (ĐH Duy Tân).

TS. Đặng Ngọc Toàn (ĐH Duy Tân).

TS. Nguyễn Đức Hiền (ĐH Duy Tân).

TS. Nguyễn Phi Sơn (ĐH Duy Tân).

TS. Phan Văn Sơn (ĐH Duy Tân).

Thầy Phan Phụng Hội (ĐH Duy Tân).

Thầy Nguyễn Thành Dương (ĐH Duy Tân).

 

Thư ký

 

ThS. Hồ Văn Tuyến (ĐH Duy Tân).

ThS. Huỳnh Ngọc Toàn (ĐH Duy Tân).

Cô Lê Thị Ánh Minh (P. NCKH ĐH Duy Tân).